Gizlilik Sözleşmesi


1. Giriş ve Genel Esaslar

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verilerinizin hangi koşullarda işleneceğine dair süreci sizlerle paylaşacağız.

Lean Content Inc. tarafından geliştirilen icerikyazarligi.com’a (Bundan sonra ‘’Web Sitesi’’ olarak da anılacaktır.) bağlanarak, aşağıda sayılan veri saklama koşullarını açık rızanız ile kabul etmiş sayılacaksınız. Tüm bilgilerin gizlilik ve güvenle saklanacak, sadece anlaşmalı 3. Kişilerle paylaşacaktır.

2. Tanımlar

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye yönelik her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Veri sorumlusu, Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.

Veri işleyen ise, Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

3. Veri Sorumlusu, Veri Saklama ve Elde Etme Yöntemi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, üye / kullanıcı kişisel bilgilerine göre ürün sağlayabilmek amacıyla, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi, Web Sitesi kullanım şekillerinizi ve frekanslarınızı toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır. Lean Content Inc. adına Fatih Güner, veri sorumlusudur. Web Sitesi ilgili verilerinizi arasında kurduğu sözleşmesel ilişki nedeniyle anlaşmalı olduğu 3. Kişilerle paylaşacaktır.

Bu kapsamda işlenecek verileriniz:

 • İnternete Bağlanırken Verilen Veriler: Web Sitesi’nın kullanımı öncesinde veya sırasında, Web Sitesi’ya kullanıcıların kendi rızaları doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. E-mail adresi, lokasyon gibi herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız veriler kişisel verilerinizdir.

 • Site Kullanımında Elde Edilen Veriler: Web Sitesi’nın çeşitli teknolojik araçlarla (Cookies, Heatmap vb.) sitesindeki kullanıcıların kullanım verilerini ölçümlemesini kapsamaktadır. Ayrıca, otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel Verinizdir.

Bu sürece ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda yapılacak ve kullanıcının fiziksel imzasına gerek duyulmayacaktır.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Web Sitesi taleplerinizi yerine getirmek ve işlemlerinizi kolaylaştırmak için onayınız dahilinde kişisel verilerinizi kullanabilir. Buna karşın, ilgili mevzuat uyarınca:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Durumlarından herhangi birinin mevcudiyeti halinde, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkün olabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, açık rızanız olmadan yalnızca şu hallerde aktarılabilir:

 • Kişisel verilen işlenmesi için rıza aranmayan hallerin varlığı,

 • Yeterli önlem alınması şartıyla kanunda öngörülen hallerde.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz, talebiniz üzerine anonim hale getirilir veya silinir.

7. Haklarınız

KVKK’nin 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemlerce analiz edilmesinden kaynaklanan herhangi bir aleyhe sonucunuz olması durumunda buna itiraz edebilme

 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma,

 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,

haklarınız bulunmaktadır.

KVKK kapsamındaki bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Web Sitesi kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) yukarıda belirtilen adresimize iletebilirsiniz.

8. Verilerinizin Güvenliği İçin Alınan Tedbirler ve Sorumluluğumuz

Web Sitesi, KVKK kapsamında;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için,

olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri alır, denetimleri yapar. Alınan tüm tedbir ve gösterilen özene karşı önlenemeyen saldırılardan, Web Sitesi sorumlu değildir.

 • Bilgilerin aktarılmasının halka açık internet üzerinden yapılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Veri aktarım sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırıların riski sizin üzerinizdedir. Bilgileriniz sunucularımıza ulaştıktan sonra korunması ile ilgili her türlü güvenlik önlemi tarafımızca alınır.

 • Tüm bilgileriniz güvenli sistemler / server’larda saklanır. Üyelerin hassas verileri saklanmaz.

9. Diğer

Kişisel verileriniz yurt içinde ve yurt dışında Web Sitesinın kullandığı/sahip olduğu sunucularda saklanılır.

Verilerin saklama süresi yer sağlayıcı sıfatıyla üç (3) senedir.

Web Sitesi, işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler yayımlandığı an itibariyle yürürlüğe girecektir. İşbu Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmak, siz üye / kullanıcıların sorumluluğundadır.

İşbu Gizlilik Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik Politikası’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.